سعید آقایی


سمت سازمانی:سرپرست اداره فنی و اجرایی

  • http://sahand-ntoir.gov.ir/PChart/72/38/