احمد قربانی طباخی


سمت سازمانی:رئیس اداره ارزیابی و کنترل پروژه

  • http://sahand-ntoir.gov.ir/PChart/72/56/