جواد مددی


سمت سازمانی:معاونت مسکن و شهرسازی و مدیر مسکن مهر

  • http://sahand-ntoir.gov.ir/PChart/72/68/