آگهي مزايده فروش املاك

 

آگهي مزايده فروش املاك

 

شرکت عمران شهرجدیدسهند وابسته به وزارت راه وشهرسازی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را در کاربریهای مختلف با نقدی و اقساطی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان محترم می توانند جهت کسب  اطلاعات لازم و آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اوراق و اسناد و فرم شرکت در مزایده از تاریخ 09/12/1394 لغایت مورخ 15/12/1394 بجز ایّام تعطیل رسمی به امور واگذاری شرکت عمران شهرجدید سهند  واقع در محل شهرجدیدسهند – فاز 2 – بالاتر از روبروی CNG دوم-ساختمان شرکت عمران – طبقه همکف – اتاق شماره 109 مراجعه فرمایند . (تلفن تماس 4-33437701 داخلی 215 و 216)

 

رديف

كدقطعه زمين ياشماره ملك

مساحت قطعه زمين به مترمربع

نوع کاربری

قیمت پایه مزایده هریکمترمربع

موقعیت وقوع زمین

منظور ازارزيابي قطعه زمين

1

244

R

1232

383

مسکونی ویلایی

3.774.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

2

256

R

1232

348

مسکونی ویلایی

2.719.500

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

3

257

R

1232

28/347

مسکونی ویلایی

2.719.500

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

4

258

R

1232

282

مسکونی ویلایی

2.830.500

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

5

259

R

1232

282

مسکونی ویلایی

2.830.500

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

6

260

R

1232

390

مسکونی ویلایی

3.663.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

7

329

R

1232

342

مسکونی ویلایی

3.663.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

8

343

R

1232

222

مسکونی ویلایی

2.830.500

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

9

344

R

1232

299

مسکونی ویلایی

3.663.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

10

403

R

1232

384

مسکونی ویلایی

3.441.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

11

420

R

1232

300

مسکونی ویلایی

3.552.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

12

455

R

1232

324

مسکونی ویلایی

3.774.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

13

456

R

1232

300

مسکونی ویلایی

3.330.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

14

457

R

1232

300

مسکونی ویلایی

3.330.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

15

458

R

1232

300

مسکونی ویلایی

3.330.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

16

459

R

1232

300

مسکونی ویلایی

3.330.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

17

460

R

1232

300

مسکونی ویلایی

3.330.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

18

461

R

1232

300

مسکونی ویلایی

3.330.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

19

462

R

1232

300

مسکونی ویلایی

3.330.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

20

463

R

1232

60/288

مسکونی ویلایی

3.663.000

فاز

2

ناحيه

3

محله

2

50% نقد و الباقی در مدت 12 ماه در 4 قسط 3 ماهه

21

10

A

1222

28/609

آپارتمانی

3.506.250

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

30% نقد و الباقی در مدت 30 ماه در 10 قسط 3 ماهه

22

13

A

1222

20/595

آپارتمانی

3.400.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

30% نقد و الباقی در مدت 30 ماه در 10 قسط 3 ماهه

23

33

A

1222

600

آپارتمانی

3.187.500

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

30% نقد و الباقی در مدت 30 ماه در 10 قسط 3 ماهه

24

84

A

1222

52/561

آپارتمانی

3.187.500

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

30% نقد و الباقی در مدت 30 ماه در 10 قسط 3 ماهه

25

5

A

1112

62/17464

آپارتمانی

2.700.000

فاز

یک

محله

2

30% نقد و الباقی در مدت 36 ماه در 12 قسط 3 ماهه

26

30

A

1111

22/4956

آپارتمانی

2.300.000

فاز

یک

محله

یک

30% نقد و الباقی در مدت 36 ماه در 12 قسط 3 ماهه

27

2

N

1412

2/102

خدماتی صرفاً جای نانوایی

22.000.000

فاز

4

ناحيه

1

محله

2

40% نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

28

1

IN

1418

90/2010

تجهیزات شهری جای مواد سوختی دو منظوره

7.000.000

فاز

4

ناحيه

1

محله

8

30% نقد و الباقی در مدت 48 ماه در 16 قسط 3 ماهه

29

9

B

1221

45

تجاری جای مغازه

20.520.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

30

10

B

1221

36

تجاری جای مغازه

20.520.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

31

11

B

1221

36

تجاری جای مغازه

20.520.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

32

12

B

1221

40

تجاری جای مغازه

19.380.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

33

13

B

1221

40

تجاری جای مغازه

19.380.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

34

14

B

1221

40

تجاری جای مغازه

19.380.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

35

16

B

1221

36

تجاری جای مغازه

20.520.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

36

17

B

1221

36

تجاری جای مغازه

20.520.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

37

18

B

1221

40

تجاری جای مغازه

19.380.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

38

19

B

1221

40

تجاری جای مغازه

19.380.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

39

20

B

1221

40

تجاری جای مغازه

19.380.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

40

55

B

1221

54/52

تجاری جای مغازه

20.520.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

41

57

B

1221

02/43

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

42

58

B

1221

85/65

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

43

59

B

1221

70/58

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

44

60

B

1221

87/65

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

45

61

B

1221

86/43

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

46

62

B

1221

25/53

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

47

63

B

1221

25/53

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

48

64

B

1221

25/53

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

49

65

B

1221

25/53

تجاری جای مغازه

19.950.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

50

66

B

1221

18/39

تجاری جای مغازه

18.550.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

51

68

B

1221

18/39

تجاری جای مغازه

18.550.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

52

69

B

1221

18/39

تجاری جای مغازه

18.550.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

53

1

PA

1321

15/1555

ورزشی

2.508.000

فاز

3

ناحيه

2

محله

1

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

54

1

PA

1322

70/918

ورزشی

2.508.000

فاز

3

ناحيه

2

محله

2

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

55

2

PA

1325

60/807

ورزشی

2.508.000

فاز

2

ناحيه

2

محله

5

30%نقد و الباقی در مدت 24 ماه در 8 قسط 3 ماهه

56

2

B

1323

1438

تجاری

25.200.000

فاز

3

ناحيه

2

محله

3

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

57

3

B

1323

1438

تجاری

25.200.000

فاز

3

ناحيه

2

محله

3

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

58

5

B

1325

1389

تجاری

26.400.000

فاز

3

ناحيه

2

محله

5

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

59

11

B

1325

95/23

تجاری

36.000.000

فاز

3

ناحيه

2

محله

5

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

 

 

                                                                   

                                                                                           شرکت عمران شهر جدید سهند

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات ارتباط با ما

نشانی: شهر جدید سهند - فاز ۲ - شرکت عمران شهر جدید سهند// روابط عمومی

  • تلفن : ۵ - ۳3۴۳۷۷۰۱ (۰۴۱)
  • فاکس : ۳3۴۳۷۷۰۶ (۰۴۱)
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ucuz ukash
>