آگهی فراخوان عمومی فروش زمین

آگهي فراخوان عمومی فروش زمین

 

شرکت عمران شهرجدیدسهند وابسته به وزارت راه وشهرسازی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را در کاربریهای مختلف با شرایط «نقدی»و« نقدی و اقساطی» ازطریق فراخوان عمومی به فروش برساندمتقاضیان محترم می توانندجهت کسب اطلاعات لازم و آگاهی از شرایط فراخوان عمومی و دریافت اوراق و اسناد و فرم شرکت در فراخوان عمومی از تاریخ 19/04/1395 لغایت مورخ 29/04/1395 بجز ایّام تعطیل رسمی به امور واگذاری شرکت عمران شهرجدید سهند  واقع در محل شهرجدیدسهند – فاز 2 – بالاتر از روبروی CNG دوم-ساختمان شرکت عمران – طبقه همکف – اتاق شماره 109 مراجعه فرمایند . (تلفن تماس 4-33437701 داخلی 215 و 216)

رديف

کد شناسایی قطعه زمین

مساحت قطعه زمين به مترمربع

نوع کاربری

قیمت نقدی پایه فراخوان هریکمترمربع بریال

قیمت نقدی و اقساطی پایه فراخوان هریکمترمربع بریال

شرایط پرداخت نقدی و اقساطی بهای زمین

محل وقوع زمین

1

1

B

1222

65

تجاری

28.000.000

30.800.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

2

7

B

1222

65

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

3

8

B

1222

70

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

4

9

B

1222

80

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

5

10

B

1222

50/58

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

6

11

B

1222

90

تجاری

20.000.000

22.000.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

7

12

B

1222

85

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

8

13

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

9

14

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

10

15

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

11

16

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

12

17

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

13

18

B

1222

63

تجاری

28.000.000

30.800.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

14

43

B

1222

63

تجاری

28.000.000

30.646.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

15

44

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.362.500

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

16

45

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.362.500

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

17

46

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.362.500

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

18

47

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.362.500

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

19

48

B

1222

50

تجاری

25.000.000

27.362.500

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

20

49

B

1222

85

تجاری

25.000.000

27.362.500

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

21

50

B

1222

90

تجاری

20.000.000

21.890.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

22

51

B

1222

50/58

تجاری

25.000.000

27.362.500

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

23

9

B

1211

888

تجاری

12.200.000

13.420.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

1

محله

1

24

14

B

1211

888

تجاری

12.200.000

13.420.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

1

محله

1

25

9

A

1222

28/509

آپارتمانی

3.400.000

3.750.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

26

33

A

1222

600

آپارتمانی

3.200.000

3.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

27

84

A

1222

52/561

آپارتمانی

3.000.000

3.300.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

28

81

A

1222

60/327

آپارتمانی

4.000.000

4.400.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

29

43

A

1222

88/596

آپارتمانی

3.400.000

3.750.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

30

95

A

1222

36/1801

آپارتمانی

2.900.000

3.200.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

31

97

A

1222

05/1898

آپارتمانی

2.800.000

3.100.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

32

98

A

1222

42/1821

آپارتمانی

2.800.000

3.100.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

33

99

A

1222

80/1947

آپارتمانی

3.000.000

3.300.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

2

34

96

A

1221

510

آپارتمانی

2.800.000

3.100.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

35

2

A

1230

1530

آپارتمانی

3.300.000

3.630.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

مرکــز

ناحیه

3

36

3

A

1230

1530

آپارتمانی

3.300.000

3.630.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

مرکــز

ناحیه

3

37

4

A

1230

1530

آپارتمانی

3.300.000

3.630.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

مرکــز

ناحیه

3

38

348

R

1213

28/419

مسکونی ویلایی

6.200.000

6.820.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

1

محله

3

39

357

R

1213

28/503

مسکونی ویلایی

6.200.000

6.820.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

1

محله

3

40

3

B

1313

816

تجاری

11.300.000

13.000.000

30%نقد و الباقی در مدت 36 ماه در12 قسط 3 ماهه

فاز

3

ناحيه

1

محله

3

41

4

B

1313

816

تجاری

10.300.000

12.000.000

30%نقد و الباقی در مدت 36 ماه در12 قسط 3 ماهه

فاز

3

ناحيه

1

محله

3

42

5

B

1313

816

تجاری

11.800.000

13.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 36 ماه در12 قسط 3 ماهه

فاز

3

ناحيه

1

محله

3

43

6

B

1313

816

تجاری

10.800.000

12.500.000

30%نقد و الباقی در مدت 36 ماه در12 قسط 3 ماهه

فاز

3

ناحيه

1

محله

3

44

2

S

1214

29/915

ورزشی

4.500.000

4.950.328

30%نقد و الباقی در مدت 36 ماه در12 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

1

محله

4

45

1

CU

1325

98/1432

فرهنگی

1.500.000

1.800.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

3

ناحيه

2

محله

5

46

2

E

1221

1275

آموزشی

2.100.000

2.300.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

2

ناحيه

2

محله

1

47

18

NB

1322

11/571

مسکونی تراکم زیاد

5.500.000

6.000.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

3

ناحيه

2

محله

2

48

19

NB

1322

68/447

مسکونی تراکم زیاد

5.700.000

6.300.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

3

ناحيه

2

محله

2

49

20

NB

1322

17/220

مسکونی تراکم زیاد

6.000.000

6.600.000

30%نقد و الباقی در مدت 18 ماه در 6 قسط 3 ماهه

فاز

3

ناحيه

2

محله

2

 

 

                                                                   

                                                                                           شرکت عمران شهر جدید سهند

 

 

 

 

 

اطلاعات ارتباط با ما

نشانی: شهر جدید سهند - فاز ۲ - شرکت عمران شهر جدید سهند// روابط عمومی

  • تلفن : ۵ - ۳3۴۳۷۷۰۱ (۰۴۱)
  • فاکس : ۳3۴۳۷۷۰۶ (۰۴۱)
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ucuz ukash
>