Aa

تاریخچه شهر جدید سهند

 
افزایش جمعیت وسیر مهاجرت های داخلی به سوی قطب های اقتصادی کشور خصوصا" پایتخت نه تنها برساختار اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی آنها تائیر گذار بوده است بلکه ساختار کالبدی شهرهای کشور را نیزدگرگون ساخته است . گسترش ابعاد فیزیکی شهرها ، توسعه شهرواسکان غیررسمی اقشار تازه شهرنشین درحومه های شهرهای بزرگ کشوروازدیاد قیمت زمین ومسکن درمحدوده شهرها، عملا" تهیه مسکن برای طبقات کم درآمد ویا با درآمد متوسط را بسیار مشکل وحتی غیرممکن ساخته است .تحولات جمعیتی واقتصادی کشور خصوصا" ازچهاردهه گذشته تاکنون ازسویی متاثر ازرشد روند سرمایه داری وبه موازات آن کاهش فعالیت های کشاورزی درروستاها قبل ازانقلاب ، جنگ تحمیلی ورشد بی سابقه جمعیت دراین دوره است . جمعیت کشور که درسال 1345 کمی بیش از بیست وپنج میلیون نفر بود ، به بیش از سی وسه میلیون نفردراواخر دهه پنجاه رسید درسال های بعد ، جمعیت کشور به بیش از شصت وپنج میلیون نفررسید یعنی از زمان انقلاب تاکنون عملا" جمعیت کشور دوبرابرشده است .این افزایش جمعیت ، مهاجرت های منطقه ای خصوصا" مهاجرت های منطقه ای خصوصا" مهاجرت روستاییان به شهرها وبه دنبال آن مهاجرت های ناشی از عوارض جنگ تحمیلی را به دنبال داشته است اگر تا سال 1355 تنها کلان شهر و یا  شهرمیلیونی کشور تهران  بوده است ، دردهه های بعدی به تعداد آن افزوده شده است . درسال 1365 تهران ومشهد درارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت بوده اند . درسال 1370 چهار شهر تهران مشهد ، اصفهان وتبریزکلان شهرهای به هم به کلان شهرهای میلیونی کشور پیوسته اند وبه احتمال قوی درسال های آتی اهواز وقم نیز به کلان شهرهای کشور اضافه خواهند شد. افزایش جمعیت کلان شهرهای کشور توسعه کالبدی این شهرها را درمسیری غیرمعقول قرارداده است وزندگی شهروندان واقشار تازه شهرنشین شده را با معضلات تازه مواجه ساخته است .عوارض ناشی از تراکم های مسکونی وجمعیتی ، معضلات عوارض زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا وآلودگی های صوتی ، ازبین رفتن اراضی کشاورزی ، باغ ها وفضاهای سبزپیرامون شهرها، اتلاف بیش از اندازه وقت شهروندان درترددهای روزانه بین محل کار وسکونت را می توان ازجمله این معضلات برشمرد . مهاجرت های بی رویه به سوی شهرهای بزرگ ومشکلاتی که پیش تر به آن اشاره شد .سیاستگزاران وبرنامه ریزان شهری زا با این واقعیت روبه ساخت که کالبدی شهرها با کلیه تمهیدات از قبیل نوسازی ها وبازسازی باقت های فدیمی وفرسوده درعمل قادربه تامین مسکن ودیگر نیازهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی وسایر نیارهای شهروندان  نمی تواند باشد.طرح احداث شهرهای جدید با برنامه ریزی ازقبل سنجیده با دوهدف اصلی کاهش بار جمعیتی وفعالیت های اقتصادی پایتخت ودیگر کلان شهرهای کشور به عنوان راه حلی بهینه برای رفع معضلات کلان شهرها ازسوی وزارت مسکن وشهرسازی دراواخر دهه 1360 پیشنهاد وبه تصویب هیات دولت رسید.  احداث شهرهای جدید با اهدافی که به آن اشاره شد تفاوت عمده ای با شهرهای دارد که قبل از انقلاب به منظور احداث صنایع واسکان کارکنان آنان ساخته شده اند ،مانند پولادشهر ، مس سرچشمه ، شهرک صنعتی البرز ونظایرآنها ، شهرهای جدید نسل بعد از انقلاب مانند شهرهای جدید حومه کلان شهرهای دیگر کشورها به منظور ساماندهی وتوسعه برنامه ریزی شده شهرهای بزرگ برای اولین باز درایران بنیان گذاشته شد . جدااز اهدافی که ذکر گردید ، شهرهای جدید اهداف دیگری را نیز پیش روی دارند که فهرست وار زه آنها اشاره می شود.
-    پالایش شهر مادر از طریق توزیع مناسب فعالیت وجمعیت دردیگر مناطق
-    جلوگیری ازایچاد سکونتهای غیررسمی وخودرودرحومه کلان شهرها
-    کاهش بارترافیکی شهرهای بزرگ ازطریق ایجاد اشتغال واسکان درشهرهای جدید
-    جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی ، باغ ها ، فضاهای سبزپیرامون شهرها واستفاده ازاراضی غیرزراعتی برای احداث شهرهای جدید
-    درضمن اهداف دیگری چون کاهش بهای تمام شده واحدهای مسکونی به دلیل پایین بودن نرخ زمین درمقایسه با شهرهای موجود همچنین ایجاد الگوی جدید مسکن ازطریق کاهش سطح زیربنای مسکونی واحداث مجموعه های مسکونی وترویج انبوه سازی دراین شهرها زمینه های مناسب را برای مالکیت مسکن اقشارکم درآمد مهیا می سازد.
-    در سال 1368 بر مبنای اساسنامه مصوب هیات وزیران به منظور پیشبرد وظایف اجرایی احداث شهرهای جدید شرکت عمران شهرهای جدید با مسئولیت های ذیل تشکیل گردید :
-    مدیریت تهیه طرح های شهرسازی ، معماری، نقشه های تفکیکی آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی از جمله ایجاد هسته های اولیه ساخت و ساز برای احداث شهرهای دجید
-    حفظ حقوق واعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید
-    مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تاسیسات وتسهیلات شهری ، خدماتی ، تولیدی و تجاری در شهرهای جدید
-    مدیریت بهره برداری و اداره تاسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمان های ذیربط
-    انواع مشارکت اشخاص حقیقی و تحصیل وام از موسسات اعتباری و پولی و نظام بانکی
-    عقد قرارداد به منظور استفاده از خدمات موسسات و شرکت های مشورتی خارجی با رعایت ضوابط و مقررات صدور
-    صدور مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهای احداث و ایجاد تاسیسات وابسته در شهرهای جدید براساس مقررات وزارت مسکن وشهرسازی
-    مدیریت فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکوین صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن وشهرسازی
-    اجرای سایر موارد ارجاعی و یا تفویضی از طرف وزارت مسکن وشهرسازی براساس ضوابط و مقررات موضوع این شرکت
-    طی سال های 1368 و 1369 نیز بر مبنای اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید و به منظور احداث هجده شهر جدید در مناطق مختلف کشور هجده شرکت عمران شهر جدید در استان های مختلف به عنوان زیر مجموعه های شرکت مادر مستقر در تهران تاسیس گردید.
شرح وظایف محول شده به شرکت های عمران تابعه به این قرار است :
-    مطالعات مکانیابی احداث شهرهای جدید با هدف ایجاد کانون های جمعیت و اشتغال در چهارچوب طرح کالبدی ملی
-    تهیه طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای جدید و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری
-    آماده سازی زمین شامل تاسیسات زیربنایی وروبنایی
-    واگذاری زمین با هدف احداث مسکن برای قشرهای متقاضی و نیازمند
-    ایجاد تسهیلات مالی و اجرایی به منظور تولید مسکن در شهرهای جدید
-    برنامه ر یزی و هدایت بر اجرای طرح های بزرگ ملی در شهرهای جدید
-    اجرا و نهادینه سازی فن آوری مناسب ساختمانی باتوجه به شرایط اقلیمی و بومی شهرهای جدید
-    تامین منابع مالی و مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی ساختمان و مسکن
-    استفاده از فن آوری مناسب به منظور هدایت توسعه در شکل گیری شهرهای جدید
-    به کارگیری اصول و فنون معماری اصیل ایرانی با حفظ هویت اسلامی
-    نگهداری و حراست از اراضی دولتی و تملک شده در محدوده شهرهای جدید
-    همکاری و مشارکت با سازمان ملی زمین و مسکن در احداث واحدهای مسکونی استیجاری در شهرهای جدید
-    همکاری با سازمان مجری ساختمان های دولتی و تاسیسات عمومی در احداث ساختمان های عمومی و خانه های سازمانی در شهرهای جدید
-    همکاری با واحد شهرسازی ومعماری وزارت مسکن وشهرسازی به منظور تحقیق مطالعات و طرح های کالبدی و منطقه ای در سطح کشور
و در پایان اجرای آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان در محدوده شهرهای جدید از جمله وظایفی است که به شرکت های عمران شهرهای جدید در مناطق مختلف کشور محول شده است بدین ترتیب در استان های مختلف کشور با اهداف و وظایفی که به آن اشاره شد هجده شهر جدید که در سال های بعد پروژه دوازده شهر جدید دیگر نیز به آن افزوده گشت بنیان گذاشته شد.
شهرهای جدید که در مناطق مختلف کشور احداث شده اند عبارتند از:
•    در استان ، در حومه پایتخت ، شهرهای جدید پردیس، هشتگرد، پرند، اندیشه
•    در استان اصفهان ، شهرهای جدید بهارستان، مجلسی و فولادشهر
•    در استان آذربایجان شرقی ، شهر جدید سهند
•    در استان فارس، شهر جدید صدرا
•    در استان خراسان، شهرهای جدید گلبهار و بینالود
•    در استان بوشهر ، شهر جدید عالیشهر
•    در استان مرکزی، شهر جدید مهاجران، امير كبير
•    در استان هرمزگان، شهر جدید علوی
•    در استان خوزستان، شهر جدید رامین و شيرين شهر
•    در استان سیستان و بلوچستان، شهر جدید رامشار

 
•    قانون ايجاد شهرهاي جديد كه در تاريخ 16 ديماه امسال به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد، براي اجرا ابلاغ شد. براساس اين قانون تمام وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مكلف شدند ضمن همكاري در ايجاد شهرجديد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز طبق تعرفه‌هاي شهرهاي مشابه با شهرجديد نيز ارائه شود. متن قانون ايجاد شهرهاي جديد بدين شرح است:
•    ماده 1ـ‌ شهرجديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هركدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سي‌هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسيسات موردنياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش‌بيني مي‌شود. تبصره: موضوع ماده (1) صرفاً براي احداث شهرهاي جديد بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشوري نمي‌باشد.
•    ماده 2ـ مكان‌يابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي براساس پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي تعيين مي‌شود. تبصره: پس از تصويب مكان احداث شهرجديد، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند حسب مورد، برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك اراضي و املاك موردنياز اقدام نمايد و متقاضي غيردولتي نيز مي‌تواند نسبت به خريداري اراضي و املاك موردنياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد.
•     ماده 3ـ تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و براساس سياست‌هاي مصوب دولت به عهده متقاضي است. تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي‌باشد. تبصره: كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد ملكف به همكاري هستند.
•    ماده 4ـ طرحهاي تفصيلي شهرجديد و تغييرات بعدي آن، همچنين نقشه‌هاي تفكيكي زمينهاي جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد كه از اين پس شركت ناميده مي‌شود با متقاضي به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 22/12/1351 ـ مي‌رسد. در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل شركت عمران شهرجديد كه براساس قوانين و مقررات مربوط براي احداث شهرجديد تشكيل شده است و از اين پس شركت وابسته ناميده مي‌شود به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد، رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.
•    ماده 5ـ كليه وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند ضمن همكاري در ايجاد شهرهاي جديد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز براساس تعرفه‌هاي شهرهاي مشابه به شهرجديد نيز ارائه گردد. تبصره: شركتهاي وابسته يا متقاضي ايجاد شهرجديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي برابر ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب 26/10/1372 و ساير كاربري‌هاي خدماتي (به استثناي اراضي با كاربري تجاري) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات‌دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غير، ممنوع است. سرمايه‌گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي‌شده شركت منظور خواهد شد.
•    ماده 6ـ شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني موردنياز شهرجديد را براي احداث و اجراي طرح‌هاي خدمات عمومي همان شهرجديد هر سال از محل فروش زمين و ساير منابع مالي پيش‌بيني مي‌نمايد.
•    ماده 7ـ شركت مجاز است نسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته دولتي زيانده و تأمين هزينه‌هاي خود با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد.    
•    ماده 8ـ شركت يا شركتهاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجاز هستند براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار مترمربع مساحت كه در محدوده شهرجديد قرار مي‌گيرد براساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، افراز و عمران صادر نمايند، مشروط بر اينكه مالك، سهم خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي لازم براي معابر، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه‌هاي طرح جامع مصوب شوراي عالي به طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.    
•    ماده 9ـ شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جديد مي‌توانند اراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك، آماده‌سازي و مطابق كاربري‌هاي طرح‌هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، نحوه تعيين‌بها، شرايط واگذاري، نحوه انتقال قطعي و نحوه نگهداري شهرجديد تا استقرار شهرداري به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.    
•    ماده 10ـ اجراي صحيح طرح شهرجديد با رعايت ضوابط و مقرارت طرح، صدور مجوز احداث بنا،‌ گواهي پايان كار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرجديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهده شركتهاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود.    
•    ماده 11ـ رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده قانوني و حريم استحفاظي و ساير قوانين مربوط به شهرداري‌‌هاي شهرهاي جديد تا قبل از استقرار شهرداري با اعلام شركت وابسته يا سازنده شهرجديد به عهده كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداري‌هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهرجديد رسيدگي و صددرصد (100%) عوايد حاصل به حساب سازنده شهرجديد و يا از طريق خزانه و حساب شركت وابسته واريز مي‌شود تا در جهت توسعه خدمات عمومي شهرجديد به مصرف برسد.    
•    ماده 12ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده‌هزار نفر جمعيت در شهرجديد مراتب را به وزارت كشور اعلام كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهرجديد يادشده، حتي اگر طرح شهرجديد به پايان نرسيده باشد، اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته يا سازنده‌ شهرجديد موظف است فضاهاي عمومي (فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان‌ و غسالخانه) پيش‌بيني شده در طرح و تأسيسات زيربنايي را پس از تكميل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهي‌هاي صادر شده و نقشه‌هاي مرحله‌بندي ساخت و صورت بلاعوض به شهرداري‌ تحويل دهد. از اين تاريخ شهرجديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي‌شود. تبصره: با استقرار شهرداري، شركت يا شركتهاي وابسته يا سازنده شهرجديد همچنان موظف به اجراي آماده‌سازي، عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرح مصوب شهرجديد و با رعايت مقررات شهرداري مي‌باشند.    
•    ماده 13ـ احداث شهرجديد توسط بخش غيردولتي، پس از تصويب شوراي عالي، مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و نظارت لازم بر چگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي‌گيرد. تعيين تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران اجرا مي‌شود.    
•    ماده 14ـ كليه شهرهاي جديد كه براساس مجوزهاي قانوني تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون ايجاد شده‌اند، مشمول مفاد اين قانون هستند.
•    ماده 15ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر چگونگي حمايت از ايجاد شهرجديد، ارائه تخفيف‌هاي لازم و ساير موارد با توجه به منابع منظور شده در بودجه سالانه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
•    آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد
•    هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1382 بنا به پيشنهاد شماره 1879/100/2 مورخ 1381/4/18 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (15) قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380 - آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود :
•    فصل اول - تعاريف، كليات، ضوابط و مقررات مربوط به ايجاد شهر جديد
•    بخش اول : تعاريف    
•    ماده 1- اصطلاحات بكار رفته در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند :
•    1- قانون: قانون ايجاد شهرهاي جديد - مصوب 1380
•    2- شوراي عالي: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
•    3- شركت مادر:  شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي).
•    4- شركت وابسته: شركت عمران شهر جديد، وابسته و زير مجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي ).
•    5- متقاضي غيردولتي: متقاضي غيردولتي مجوز ايجاد شهر جديد.
•    6- مجري، شهرساز يا سازنده شهر جديد: سازنده بخش دولتي يا متقاضي غير دولتي مجاز.
•    7- آماده سازي اراضي: تعيين و برو كف، تسطيح و آسفالت معابر، جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مي باشد
•    - محدوده شهر جديد: آن بخش از اراضي مكان يابي شده براي ايجاد شهر جديد است كه براي سكونت و ايجاد ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي آن در يك دوره زماني معين در طرح جامع شهر جديد و مشخص و به تصويب شوراي عالي برسد.
•    9- حوزه استحفاظي شهر جديد: آن بخش از اراضي پيرامون و متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل هر گونه فعاليت عمراني و ساخت و ساز در آن براي حفظ شهر، توسعه بلند مدت و برنامه ريزي شده آن ضرورت داد. حوزه يادشده منطبق بر حريم استحفاظي شهرهاي جديد بوده مي بايد در آن، محدوده روستاهاي موجود بر اساس طرحهاي توسعه و عمران روستايي مورد توجه قرار گيرد.
•    بخش دوم :كليات، شرايط، ضوابط و مقررات مشترك براي بخش دولتي و متقاضي غيردولتي به منظور ايجاد شهر جديد
•    ماده 2ـ ضرورت و مكان ايجاد شهر جديد با تعيين سقف جمعيتي (حداقل سي هزار نفر ) با رعايت سياستهاي دولت در قالب طرح كالبدي ملي، منطقه اي و يا ناحيه اي به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.        
•    ماده 3ـ در مواردي كه ضرورت ايجاد شهر جديد در طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي به تصويب نرسيده باشد، مطالعات مكان يابي در قالب مطالعات طرح ناحيه اي و يا طرح هاي ويژه، موضوع تصويب نامه شماره 55837/ت 21414 ه - مورخ 20/10/1378 هيئت وزيران به انجام مي رسد.نتيجه اين مطالعات بايد متضمن يافتن مناسبترين مكان با لحاظ سقف جمعيتي مورد نظر و سطح لازم براي ايجاد شهر جديد و حوزه آن به عنوان بخشي از اراضي متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل هر گونه فعاليت عمراني در آن براي حفظ شهر جديد ضرورت دارد باشد. همچنين حود حوزه استحفاضي شهر جديد بايد روي نقشه معين و مشخص گردد. اين نقشه نيز به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب شوراي عالي مي رسد.    
•    ماده 4ـ در مواردي كه طرح ناحيه اي قبلا تهيه و تنها ضرورت ايجاد و سقف جمعيتي شهر جديد در اين طرح يا طرح هاي بالادست به تصويب رسيده باشد، مطالعات مكاي يابي به شرح ماده فوق بصورت موردي در سطح ناحبه و با توجه به طرح ناحيه اي مصوب تهيه و توسط دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تصويب به شوراي عالي پيشنهاد مي شود.
•    ماده 5ـ در مواردي كه بنا به وضعيت خاص، اراضي مكان يابي شده براي ايجاد شهر جديد در محدوده بيش از يك بخش يا واحدهاي تقسيماتي بزرگتر قرار گرفته باشد، شوراي عالي با كسب نظر از وزارت كشور در هنگام تصويب طرح مكان يابي، تعيين مي نمايد كه شهر جديد جزء محدوده كدام بخش يا شهرستان محسوب شود و متعاقب آن، وزارت كشور نيز به منظور اصلاح حدود بخش يا شهرستان مربوط با طي مراحل قانوني آن اقدام مي نمايد.
•    ماده 6ـ تهيه طرح جامع شهر جديد، پس از ابلاغ مصوبه شوراي عالي در خصوص ضرورت، محدوده مكان و سقف جمعيتي آن به عهده سازنده شهر جديد مي باشد.
•    ماده 7ـ از تاريخ تصويب طرح جامع، شهر جديد در زمره شهرهاي موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - مصوب 1374 - قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز در آن موكول به رعايت ماده (30) قانون يادشده مي باشد.
•    ماده 8ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و نقشه هاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها در صورتي كه با طرح جامع مغايرات اساسي نداشته باشد به عهده كميسيون موضوع ماده (5) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب 1351 - است كه در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل شركت وابسته و براي بررسي پيشنهاد متقاضي غيردولتي، مديرعامل شركت مادر يا نماينده وي به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط، در كميسيون شركت خواهد نمود. حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط، در كميسيون شركت خواهد نمود. حضور متقاضي غيردولتي در كميسيون بدون حق راي بلامانع استماده 9ـ سازندگان شهر جديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي را وفق ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور - مصوب 1372 - و اصلاحات بعدي آن و ساير كاربريهاي خدماتي از قبيل فضاهاي سبز، فضاهاي فرهنگي، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، محل بازي كودكان، گورستان، محلهاي ورزشي، مذهبي، درماني، ايستگاه آتش نشاني، ايستگاه جمع آوري زباله و محل دفن آنها، محل احداث تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، مكان نيروي انتظامي ( غير از اراضي با كاربري تجاري ) را پس از ارائه طرح زمان بندي شده و تامين اعتبار لازم براي ساخت ساختمانها و تاسيسات ذي ربط و تخصيص آن و متناسب با پيشرفت كار به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاه هاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند تا نسبت به احداث بناهاي مورد نياز اقدام كنند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غير، ممنوع است.
•    ماده 10ـ كليه وزارتخانه ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، موسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند پس از تصويب طرح جامع شهر جديد و حوزه استحفاظي آن به منظور ايجاد شهر جديد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام به تامين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرقت عمليات احداث و اسكان در شهر جديد، خدمات مورد نياز را همانند خدماتي كه به ساير شهرهاي مشابهي كه در همان محدوده جغرافيايي قرار دارند ارائه نمايند.    
•    ماده 11ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در اجراي ماده (5) قانون و ماده (10) اين ‎آيين نامه و با توجه به برنامه مرحله بندي و زمان بندي شده اجراي شهر جديد و متناسب با پيشرفت كار، اعتبارات مورد نياز دستگاههاي خدمات دهنده را در بودجه سالانه آنها منظور و تامين نمايد.    
•    ماده 12ـ اجراي صحيح طرح شهر جديد، با رعايت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر، وصول عوارض مقرر برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1369 - در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن، تا قبل از استقرار و شروع كار شهرداري حسب مورد به عهده سازندگان شهر جديد است. سازنده مجاز است وجوه دريافتي را طبق مقررات مربوط، صرف احداث و ارائه خدمات در شهر جديد نمايد.
•    ماده 13ـ سازنده شهر جديد به منظور حفظ و حراست اراضي و جلوگيري از تعرضات و تجاوزات به اراضي و مستحدثات شهر جديد و تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده شهر و حوزه استحفاظي آن، موظف است با درخواست از نيروي انتظامي از تعرضات و تجاوزات يا ادامه تخلفات جلوگيري و پس از تشكيل پرونده در ارتباط با تخلفات جلوگيري و پس از تشكيل پرونده در ارتباط با تخلفات ساختماني و شهرسازي، مراتب را به كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداريها - مصوب 1372 - اعلام كنند. كميسيون مزبور با توجه به ضوابط طرح جامع و تفصيلي شهر جديد و نظرات كارشناسي سازنده شهر جديد به موضوع رسيدگي و وفق قانون مربوط، نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني احداث شده اقدام مي نمايد. در صورت جريمه، عوايد حاصل شده حسب مورد به حساب سازنده و يا از طريق خزانه به حساب شركت وابسته واريز مي شود تا در جهت خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد. به هر حال تا زمان رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در كميسيون ياد شده و صدور راي، سازنده شهر جديد موظف است از ادامه تخلفات جلوگيري نمايد و نيروي انتظامي و ساير مراجع ذي صلاح نيز مكلفند به همكاري با سازنده شهر جديد مي باشند.
•    ماده 14ـ  سازنده شهر جديد تا قبل از استقرار و شروع به كار شهرداري مجاز است براي مالكان اراضي كه در محدوده شهر جديد قرار مي گيرند بر اساس ضوابط طرح جامع و تفصيلي و كاربري زمين اجاره تفكيك، افراز و عمران اعم از آماده سازي و ساخت و سازها صادر نمايد. صدور مجوزهاي ياد شده براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار متر مربع مشروط بر اينكه مالك يا مالكان سهم اراضي خدماتي خود را بابت تامين فضاهاي لازم براي معابر، خدمات تاسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه هاي طرح جامع مصوب شوراي عالي به رايگان به شركت وابسته و از طريق توافق به متقاضي غيردولتي واگذار نمايند، امكان پذير خواهد بود.تبصره 1- چنانچه ميزان سهم اراضي خدماتي تعلق يافته، قابل تفكيك و يا بهره برداري مناسب نباشد، متقاضي مي تواند سهم خود را به صورت معوض، يا خدمات مورد توافق و يا معادل قيمت كارشناسي روز، پرداخت يا دريافت نمايد.تبصره 2- در تفكيك و افراز باغات موجود در محدوده شهر جديد بايد قوانين، ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك و افراز باغات رعايت شود.
•    تبصره 3- انجام هر گونه معامله و نقل و انتقال توسط مالكاني كه اراضي آنها در محدوده شهر جديد و حوزه استحفاظي آن واقع شده، در صورت رعايت ضوابط طرح جامع و تفصيلي و كاربري زمين و ساير مقررات مربوط، پس از استعلام از سازنده شهر جديد بلامانع است.
•    تبصره 4- سازمان اوقاف و امور خيريه نيز موظف است در قراردادهاي واگذاري اراضي وقفي در محدوده شهر جديد و حوزه آن الزام به رعايت طرح تفصيلي و نوع كاربري زمين را قيد و خود نيز ملحوظ نظر قرار دهد.
•    ماده 15ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است براي روستاهاي واقع در حوزه استحفاظي شهر جديد با هماهنگي سازنده آن و در چارچوب طرح جامع، نسبت به تهيه يا بازنگري طرحهاي هادي روستايي و تصويب آنها در مراجع ذيربط اقدام نمايد.
•    ماده  16- سازنده شهر جديد موظف است برنامه زمان بندي و مراحل اجرايي طرح را از جنبه هاي تامين مالي، اجرايي و كالبدي، تهيه و پس از تصويب آن توسط وزارت مسكن و شهرسازي، طبق برنامه يادشده اقدام نمايد.
•    ماده 17ـ سازنده شهر جديد موظف است اراضي مورد خريداري و تملك خود را با توجه به برنامه مرحله بندي، تفكيك و آماده سازي نموده و مطابق كاربري هاي طرح هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد. تنظيم سند قطعي به نام خريدار موكول به ارائه گواهي پايان كار مي باشد. متقاضي غيردولتي، در واگذاري اراضي شهر جديد علاوه بر شرايط فوق بايد ضوابط مندرج در ماده (30 ) اين آئين نامه را نيز رعايت نمايد.تبصره - تعيين شرايط متقاضيان، نحوه تعيين بها، شرايط واگذاري و اعمال تخفيف در مورد شركتهاي سازنده دولتي به عهده مجمع عمومي شركتهاي وابسته و در مورد شركتهاي سازنده غيردولتي با خود سازنده خواهد بود.
•    ماده 18ـ سازنده شهر جديد مي تواند هزينه هاي مشترك نگهداري شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، در قالب قرارداد واگذاري يا در سند انتقال پيش بيني نمايد.
•    ماده 19ـ اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلاتي كه سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تامين اجتماعي مي دهد و يا ساير سازمانها يا موسسات اعتباري به مشتريان خود اعطا مي كنند، در حكم سند رسمي بوده و شركت وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصرا از جهت تجويز رهن امضا نمايد و در هر حال در صورت عدم انجام تعهدات از ناحيه وام گيرنده، سازنده شهر جديد يا جانشيني بانك يا سازمان يا موسسه اعتباري وام دهنده يا هر شخص ديگري كه از ناحيه آنها معرفي شود بجاي متقاضي يا خريدار موافقت خواهد نمود.    
•    ماده 20ـ پس از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد شركت مادر بر اساس گزارش شركت وابسته يا متقاضي غيردولتي مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي اطلاع مي دهد و وزارت يادشده پس از حصول اطمينان از اسكان جمعيت مذكور، مراتب را به وزارت كشور اعلام ميكند. وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرساز نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده باشد، اقدام كند.    
•    ماده 21ـ پس از ايجاد و استقرار شهرداري، سازنده شهر جديد موظف است حداكثر ظرف يك ماه، طي صورتجلسه تحويل و تحول، فضاهاي عمومي ( فضاي سبز، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان، غسالخانه ) پيش بيني شده در طرح و تاسيسات زيربنايي مربوط را پس از تكميل و آماده شدن نقشه ها و اسناد و مدارك مربوط به پروانه ها، پايان كارها و گواهي عدم خلاف صادر شده و نقشه هاي مرحله بندي ساخت، به صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد. شهرداري نيز مكلف است پروانه ها، پايان كارها و گواهي عدم خلاف صادر شده را مورد قبول و رعايت قرار دهد.
•    ماده 22ـ از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، شهر جديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي شود و شهرداري وفق مقررات مربوط، موظف به ارائه كليه خدمات و همچنين جلوگيري از تخلفات ساختماني و شهرسازي طبق ماده (100) قانو شهرداريها و تبصره هاي آن و ساير قوانين مربوط مي باشد.تبصره - پيگيري شكايات مربوط به تخلفات ساختماني و شهرسازي كه قبل از استقرار شهرداي به مراجع ذي ربط اقامه شده تا صدور راي نهايي كماكان به عهده سازنده شهر جديد است و جرايم وصولي نيز به حساب سازنده شهر جديد واريز خواهد شد.
•    فصل دوم - ضوابط و مقررات مربوط به شركت مادر و شركتهاي تابعه
•    ماده 23ـ كليه شركتهاي وابسته اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جديد را براي احداث و اجراي طرحهاي مربوط، از طريق منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب هر سال شركت تامين مي نمايند.    
•    ماده 24ـ سرمايه گذاري هايي كه از منابع داخلي شركتهاي وابسته براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي، هنري و مذهبي صورت گرفته يا مي گيرد به عنوان پيش پرداخت مالياتي به حساب مالياتهاي قطعي شده شركتهاي وابسته منظور مي شود.تبصره - كليه هزينه هايي كه توسط شركت وابسته جهت ايجاد فضاهاي مذكور در اين ماده و يا به منظور ارايه خدمات عمومي و آماده سازي اعم از احداث، نگهداري، تعميرات و بهره برداري صورت گرفته يا مي گيرد جزء اعتبارات طرحهاي عمراني منظور و تعرفه بيمه آن بر اساس تعرفه طرحهاي عمراني محاسبه مي شود.
•    ماده 25ـ به منظور امكان اجراي ماده (7) قانون، اعتبارات و درآمدهاي شركتهاي وابسته در يك حساب كه توسط شركت مادر نزد خزانه معين مي شود، تمركز مي بايد و شركت مادر موظف است شركتهاي وابسته زيانده را تعيين و در قالب بودجه مصوب آنها نسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته و تامين هزينه هاي خود اقدام نمايد. اين جابجايي اعتبارات درآمد محسوب نمي گردد.
•    فصل سوم - ضوابط و مقررات خاص متقاضي غيردولتي
•    ماده 26ـ متقاضي غيردولتي موظف است تقاضاي خود را مبني بر آمادگي ايجاد شهر جديد مشخص شده در طرح ناحيه اي مصوب، به انضمام مدارك زير به وزارت مسكن و شهرسازي ارايه نمايد :
•    1- اعلام مساحت در نظر گرفته شده ( حداقل سيصد هكتار ) و ارايه مدارك كافي مبني بر اينكه در صورت تصويب نهايي طرح، متقاضي غيردولتي امكان تهيه و تامين اراضي مورد نياز را خواهد داشت.
•    2- تاييد وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر بي مانع بودن استفاده از اراضي مورد نظر.
•    3- تعيين و معرفي مهندسين مشاور شهرسازي و معماري ذي صلاح مسوول تهيه طرح و نظارت.
•    4- تعهدنامه مبني بر منظور داشتن زمين مورد نياز بر اساس سرانه هاي طرح جامع مصوب براي معابر عمومي، فضاهاي سبز، ميادين، تاسيسات عمومي و اجتماعي و تجهيزات غيرقابل تملك خصوصي و واگذاري رايگان اراضي ملكي خود با كاربريهاي مذكور در ماده (9) اين آيين نامه و رعايت كليه ضوابط و مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه، مصوبه هاي شوراي عالي و ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي
•    ماده 27ـ وزارت مسكن و شهرسازي پس از اخذ مدارك و تشكيل پرونده، موضوع تقاضا و توانمنديهاي متقاضي، نوع و موقعيت اراضي و مكان ارايه شده را بررسي و در صورت تاييد و صدور موافقت اصولي به متقاضي غير دولتي قبل از مكان يابي دقيق شهر جديد در سطح ناحيه، اقدام به اخذ موافقت مقدماتي بنمايد. بررسي و اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد پيشنهاد احداث شهر جديد و مكان تقريبي آن با توجه به طرحهاي كالبدي ملي، منطقه اي و ناحيه اي و مسايل امنيتي، سياسي، اجتماعي و ساير مقتضيات و نيازهاي هر منطقه در مركز هر استان به عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي باشد. تصويب نهايي مكان شهر جديد بر عهده شوراي عالي خواهد بود.
•    ماده 28ـ پس از تصويب طرح جامع شهر جديد، وزارت مسكن و شهرسازي براي متقاضي، پروانه احداث شهر جديد صادر مي كند. متقاضي غيردولتي بدون موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي اجازه واگذاري يا انتقال پروانه مذكور را به ديگري ندارد.
•     ماده 29ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است راسا و يا از طريق سازمان مسكن و شهرسازي استان بر كليه اقدامات و ساخت و سازهاي متقاضي غيردولتي و اجراي دقيق طرح جامع و تفصيلي نظارت نمايد و در صورت مشاهده تخلف از طرحهاي مذكور و يا عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي موارد تخلف را به طور كتبي به متقاضي غيردولتي و مهندس مشاور طرح ابلاغ كند. همچنين وزارت يادشده مجاز است در صورت عدم همكاري متقاضي غيردولتي و عدم توجه به تذكرات كتبي پس از دو اخطار كتبي (45) روزه نسبت به لغو پروانه احداث شهر جديد اقدام نمايد.تبصره - تعرفه حق نظارت به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
•    ماده 30ـ هر نوع واگذاري اراضي در شهرهاي جديد توسط سازنده غيردولتي قبل از تفكيك، آماده سازي و اتمام عمليات زيربنايي هر مرحله و سپردن تعهد مناسب به وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر انجام خدمات عمومي مورد نياز ساكنين آن فاز و ادامه عمليات زيربنايي فازهاي بعدي، ممنوع است.
•    ماده 31ـ در مواقعي كه براي ايجاد يك شهر جديد هم شركت مادر و هم بخش غيردولتي متقاضي باشند، اولويت با متقاضي غيردولتي است.
•    ماده 32ـ متقاضي غيردولتي ايجاد شهر جديد از كليه مزايا و تسهيلاتي كه وزارت مسكن شهرسازي براي انبوه سازان مسكن منظور نموده يا مي نمايد، بهره مند مي باشد.    
•    ماده 33ـ كليه مفاد اين آيين نامه مشمول شهرهاي جديدي كه تا كنون مصوب، ايجاد و احداث شده‌اند نيز مي باشد.


شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی در 20 کیلومتری جنوب غربی تبریز و شرق جاده تبریز – آذرشهر مکانیابی گردیده است.سهند از سه طرف با دره های سردرود ، اسکو در شمال و جنوب ، اسفهلان و لاهیجان در غرب و ارتفاعات قمش گونی در شرق از پیرامون جدا می شود.موقعیت آن از نظر جغرافیایی بر3-46 درجه تا 16-46 درجه عرض جغرافیایی و 51-37 درجه تا 38 درجه طول جغرافیایی واقع شده است و از نظر تقسیمات اداری سیاسی در بخش اسکو از شهرستان تبریز واقع شده است. و در ارتفاع متوسط 1700 متر از سطح دریا واقع شده است . شیب متوسط طولی 4 درصد سمت غرب و میانگین روزانه دما 5/11 درجه و متوسط بارش سالانه 235 میلیمتر است.این شهر برای سرریز جمعیتی منطقه تبریز بوده و ارائه کننده امکانات متعدد و جدید شهرسازی با شیوه نوین می باشد.این شهر بعلت قرار گرفتن در حاشیه دره های اسکو و زینجناب دارای منظر  عمومی خوب و بعلت داشتن ارتفاع نسبی از دشت از آلودگی هوا و دود کارخانجات غرب تبریز مصون مانده است.
ساختار فضایی این شهر از بافتی خطی شکل گرفته که در طول شهر و در امتداد خط القعرها ادامه می یابد .
ناحیه صنعتی با هدف ایجاد اشتغال برای ساکنان شهر سهند و شهر تبریز احداث شده است.هم اکنون صنایع غذایی ، چوب ، فلزی و کانی غیر فلزی ، شیمیایی و تولید ایزوگام در سایت صنعتی شهر مشغول به فعالیت هستند.
پارامترهای عمده موثر در انتخاب شهر:اشتغال در منطقه ،قابل کشت نبودن اراضی ،فاصله و دسترسی مناسب تا شهر تبریز،سهولت تملک و فیزیک مناسب زمین برای اقتصادی بودن عملیات شهرسازی

 

اطلاعات شهر   
نام کلانشهر مجاور:     تبریز
نام شهرهای اطراف:  سردرود – ایلخچی –خسروشهر-اسکو – آذر شهر-ممقان –گوگان
نام شهر مادر:     تبریز
فاصله از شهر مادر:    20 کیلومتر
تاریخ تاسیس شرکت عمران: 9/9/1370
تاریخ تصویب طرح جامع:      18/3/1377
جمعیت مصوب طرح جامع:       150000 نفر
مساحت مصوب طرح جامع:         2,357 هکتار
جمعیت  مبنای طرح جامع:      300,000 نفر
نشانی اینترنت شرکت عمران:    www.sahand-ntoir.gov.ir
شماره تلفن های شرکت عمران :     4-33442072-041
شماره دورنگار شرکت عمران :      33442242 -041
نشانی شرکت عمران :شهر جدید سهند- فاز دوم-بالاتر از جایگاه CNG – شرکت عمران شهر جدید سهند
کدپستی :   43816-53316
صندوق پستی :     1845-51335

 

دانلود فایل 

اخبار

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان نماینده محترم مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی

1399/10/06

استاندار محترم و مردمی استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر محمدرضا پورمحمدی

1399/10/06

پیام مهندس طاهرخانی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در مورد افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند و پروژه هایی که بزودی شاهد افتتاح از آنها خواهیم بود.

1399/10/04

پیام تسلیت دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به مناسبت سالگرد شهید والامقام شهید محمد خلیل پور نهر

1399/10/03

پس از 12 سال، آزاد راه تبریز- سهند افتتاح شد.

1399/10/03

شورای ترافیک و حمل و نقل استان آذربایجان شرقی به مدیریت دکتر رحمتی معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری و اعضای شورا با دستور جلسه زیر برگزار گردید ؛

1399/09/26

تبادل تفاهم نامه " پارک شهروند " به مساحت 6311 مترمربع در فاز 4 شهر جدید سهند فیمابین دکتر مصطفوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندس وکیلی شهردار شهر جدید سهند

1399/09/26

جلسه ویدئو کنفرانس مدیران مرتبط با حوزه طرح اقدام ملی مسکن استان آذربایجان شرقی با دکتر محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

1399/09/25

حضور اعضای کمیته ایمنی و بهره برداری از آزادراه تبریز-سهند در آزادراه تبریز-سهند

1399/09/25

جلسه طرح اقدام ملی مسکن درخصوص بررسی روند ثبت نام ، ساماندهی متقاضیان و اجرای پروژه های طرح اقدام ملی

1399/09/24

جلسه کمیته افتتاح آزادراه تبریز-سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای کمیته تشکیل گردید.

1399/09/22

حضور جناب آقای دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند  به همراه هیئت مدیره شان جناب آقای مهندس سعیدی و معاون فنی و اجرائی جناب آقای مهندس صدیقی در غروب جمعه پس از سرکشی به پروژه های عمرانی شهر، در مسجد امام حسین (ع)

1399/09/21

بازدید جناب آقای دکتر عباس مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند به همراه هیئت مدیره شان جناب آقای مهندس سعیدی و معاون فنی و اجرائی جناب آقای مهندس صدیقی، از روند اجرایی پروژه آزادراه تبریز-اندیشه-سهند از سمت ورودی لاله

1399/09/21

تقدیر دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و مهندس رضی منش فرماندار شهرستان اسکو از تلاش ها و پیگیری های مجدانه دکتر مصطفوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

1399/09/20

جلسه کنترل پروژه در خصوص معرفی سامانه جدید تحت عنوان " سامانه یکپارچه تحت وب کنترل پروژه های عمرانی "

1399/09/19