Aa
 میز خدمت
نظرتان در مورد میز خدمت آنلاین چیست؟  

خدمات آنلاین میز خدمت


«برا مشاهده جزئیات خدمت بر روی عنوان خدمت و برای مشاهده فرآیند خدمت بر روی "فرآیند" کلیک کنید تا فایل مربوطه باز شود.»
 
شناسه خدمت عنوان خدمت فرآیند خدمت تخمین زمان انجام خدمت
15061699103 تعیین ضوابط و استاندارهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید فرآیند 6 ماه بطور تخمینی
15061699104  اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید فرآیند 1 روز بطور متوسط
15021700100 فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید فرآیند یک ماه بطور متوسط
15021700101  انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید فرآیند 4 ماه بطور متوسط
15011701000 واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید فرآیند 1 ماه بطور متوسط
15021702100 تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید فرآیند 3 سال بطور متوسط
15021702101 آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید فرآیند یک سال بطور متوسط
15021703100 تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید  فرآیند 2 سال
15021703101 تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید فرآیند 2 سال
15011703102 برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی فرآیند 5 سال
15011703103 تامین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر فرآیند 6 ماه بطور متوسط
15021704100 پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی فرآیند 6 ماه بطور متوسط
15011704101 پیگیری بر ایجاد تاسیسات زیربنایی  فرآیند 9 ماه بطور متوسط
13051704102 احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی فرآیند 6 سال بطور متوسط
13051704103 طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی فرآیند 6 سال بطور متوسط
15021704104 اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید فرآیند 1 سال بطور متوسط
15021704105 مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تاسیساتی و رفاهی فرآیند 1 سال بطور متوسط
15021704106 اداره تاسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید  فرآیند 6 ماه بطور متوسط
15061705000 حفظ و حراست اراضی و مستحدثات در محدوده شهرهای جدید فرآیند 1 روز بطور متوسط
15051706000 حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید فرآیند 2 ماه بطور متوسط
15061707100 رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین  فرآیند 10 روز بطور متوسط
15061707101 اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی فرآیند 8 روز بطور متوسط
15051708100 حمایت از پایانامه های دانشجویی فرآیند 1 ماه برای حمایت
1 سال برای اجرای پژوهش
15051708101 حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو فرآیند 1 ماه برای حمایت
1 سال برای اجرای پژوهش

امکان ثبت شکایت ، انتقادات:

امکان ثبت شکایت از طریق سایت شرکت

امکان ثبت شکایت از طریق سامانه شهراه

امکان ثبت شکایت از طریق سامانه سامد

خدمات آنلاین:

حمایت از پایان نامه های دانشجویی

تامین اسناد اتمام مالکیت مسکن مهر

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهر جدید سهند

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی

فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهر های جدید

خدمات تلفنی:

امکان پیگیری نامه ها، گردش نامه ها، ثبت انتقادات و پیشنهادات و دریافت هرگونه  خدمات به همراه دریافت  کد رهگیری برای پیگیری های بعدی از طریق کاربر میز خدمت دستگاه ( آقای میرزاپور)


جهت شماره گیری با کاربر میز خدمت: تلفن 5 - 33437701 - 041 و شماره گیری داخلی 220